Gelish Mani a domicilio

Gelish Mani

480

90 min

Spa Pedi a domicilio

Spa Pedi

400

60 min

Tip or Sculptural Mani a domicilio

Tip or Sculptural Mani

670

150 min

Acrylic Retouch a domicilio

Acrylic Retouch

600

150 min

Spa Mani a domicilio

Spa Mani

380

60 min

Acrylic Mani a domicilio

Acrylic Mani

590

120 min

Gelish Pedi a domicilio

Gelish Pedi

480

90 min

Classic Mani a domicilio

Classic Mani

360

45 min

Classic Pedi a domicilio

Classic Pedi

380

60 min

Pedi clásico hombre a domicilio

Pedi clásico hombre

340

60 min

Mani clásico hombre a domicilio

Mani clásico hombre

320

45 min

Pedi para deportistas a domicilio

Pedi para deportistas

360

60 min

Aplicación gel manos a domicilio

Aplicación gel manos

250

45 min

Pedi express a domicilio

Pedi express

220

45 min

Mani express a domicilio

Mani express

200

30 min

Esmaltado en pies a domicilio

Esmaltado en pies

150

30 min

Esmaltado en manos a domicilio

Esmaltado en manos

150

30 min

Aplicación gel pies a domicilio

Aplicación gel pies

250

45 min

Pedi Jelly a domicilio

Pedi Jelly

420

45 min

Aplicación Polygel a domicilio

Aplicación Polygel

520

90 min